Informujte sa o dostupnosti

Po vybratí požadovaného stroja z našej ponuky prosím kontaktujte technikov na tel. č. 0903 288 669, aby Vás informovali, či je vybratý stroj k dispozícii.

Pri príchode do požičovne predložíte

Fyzická osoba – nepodnikateľ:

  1. občiansky preukaz
  2. iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, karta poistenca)
  3. finančná záloha (podľa výšky zálohy v cenníku)

Fyzická osoba – podnikateľ:

  1. živnostenský list + občiansky preukaz
  2. pečiatka
  3. finančná záloha (podľa výšky zálohy v cenníku)

Právnická osoba:

  1. výpis z obchoného registra nie starší ako 3 mesiace + občiansky preukaz konateľa
  2. pečiatka
  3. finančná záloha (podľa výšky zálohy v cenníku)

Po prehliadke a odskúšaní stroja sa v kancelárii fi. JURIGA TOOLS uzavrie zmluva o prenájme a predložia sa vyššie uvedené náležitosti.

Záloha sa odovzdá pri podpise zmluvy o prenájme stroja a po vrátení stroja bude vrátená (v prípade poškodenia stroja bude výška poškodenia odrátaná zo zálohy).

Zmluva sa uzatvára min. na 1 deň (24 hod.). Príklad: ak je stroj vypožičaný od 8:00 ráno, musí byť vrátený do 8:00 nasledujúceho dňa.

Po vrátení stroja sa zákazníkovi vráti záloha na základe predloženého dokumetu, ktorý bol vypísaný pri odovzdávaní stroja.

Za poškodenie sa nepovažuje prirodzené opotrebovanie ako napr. uhlíky, ostrosť nástroja a pod. Poškodením sa myslí poškodenie odlomením, zlomením, preťažením, úpravou k inému účelu ako je vyrobený alebo neodborným zásahom do pevne uzavretých častí stroja.